За нас

Print

  

ДЕЙНОСТ НА ФБТИ

Сдружението „ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА” ще осъществява дейност в обществена полза,  изразяваща се в:

Анализи и формиране на политики за развитие на балканския транспорт и инфраструктура, интегриране на националните транспортни системи на Балканите.

 Аналитична информационна дейност за изготвяне на прогнози, както всяка друга дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

ЦЕЛИ НА ФБТИ

Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструктурата в България и съпътстващите ги дейности, чрез обединяване усилията и капацитета на физически и юридически лица.

Изграждане активни и делови отношения между балканските страни и транспортни фирми, използване на общата и специализираната инфраструктура, обмен на информация, кадри и технологии, за интегриране на транспортните системи и предоставяне на качествени транспортни услуги

Консултиране и съдействие на държавните органи, и браншовите организации за точното прилагане на нормативните актове в областта на транспорта, участие в подготовката на проекти за нормативни актове и консултантска помощ.

Разработване и представяне на иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (мултимодалност) и зелените транспортни коридори.

Защита на интересите на членовете на сдружението. Повишаване на квалификацията на членовете на сдружението,на служителите и работниците в транспорта.

 

Абонамент

Абонамент за новини транспорт от ФБТИ:

You are here:   HomeЗа нас